افزایش حجم مخازن سدهای لرستان
افزایش حجم مخازن سدهای لرستان
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۴۷ درصد مخازن سدهای لرستان پر شد

به گزارش افق لرستان، به نقل از صداوسیما، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۴۷ درصد مخازن سد‌های استان پر شده و حجم آب موجود در آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

داریوش حسن‌نژاد افزود: در اردیبهشت امسال متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان نسبت به اردیبهشت پارسال حدود ۶ دهم متر افزایش داشته است که معادل حجمی حدود ۶ میلیون متر مکعب بوده است.

وی گفت: حجم افزایش در حوضه کرخه در همین بازه زمانی ۳۵.۵۵ میلیون متر مکعب گزارش شده و در حوضه کرخه افزایش سطح آب و مخزن مربوط به دشت‌های کوهدشت و الشتر با ۱.۷ متر افزایش سطح آب و افزایش مخزن به ترتیب حدود ۹.۳ و ۱۰.۸ میلیون متر مکعب بوده است. حسن نژاد حجم افت در حوضه کارون بزرگ را ۳۰ میلیون متر مکعب اعلام و عنوان کرد و گفت: کمترین حجم بارندگی‌ها در اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در محدوده ازنا و الیگودرز اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود:  بیشترین تغییرات افت در حوضه کارون بزرگ مربوط به دشت ازنا و الیگودرز با ۱.۴ متر افت سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۸.۵ میلیون متر مکعب در اردیبهشت امسال نسبت به همین بازه زمانی سال گذشته بوده است. وی گفت:همچنین متوسط بارش استان از ابتدای مهر تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال بر اساس آمار سازمان هواشناسی برابر ۵۲۶ میلیمتر بوده است که نسبت به سال آبی گذشته که ۵۱۴ میلی‌متر بوده دو درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری که ۵۸۳ میلی‌متر بوده حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. حسن‌نژاد گفت: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های لرستان در اردیبهشت امسال نسبت به پارسال ۴۳ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت طول دوره آماری حدود ۴۶ درصد کاهش یافته است.