کسب سه طلاى تاریخى براى وزنه بردارى ایران توسط شیر دختر لرستان
کسب سه طلاى تاریخى براى وزنه بردارى ایران توسط شیر دختر لرستان
سیده الهام حسینى دختر لرستانی با مجموع ٢٢٧ کیلوگرم، سه طلاى تاریخى را براى وزنه بردارى ایران به ارمغان آورد

به گزارش افق لرستان، در روزهاى اخیر هم هیچ کدام از دختران ایرانى نتوانستند به مدال مسابقات آسیایى دست پیدا کنند و همه نگاه‌ها به الهام حسینى بود.

این دختر لرستانى در همان حرکت یکضرب قدرت خود را به رخ رقبا کشید. در ابتدا وزنه ٩٧ کیلویى توسط حسینى با موفقیت مهار شد، در گام دوم دختر وزنه بردار ایران ١٠٠ کیلوگرم را با تسلط کامل بالاى سر برد و در حرکت سوم هم وزنه ١٠٢ کیلویى توسط الهام حسینى به ثبت رسید تا او نه تنها اولین طلاى کاروان ایران در دو بخش مردان و زنان را در بحرین کسب کند؛ بلکه یک مدال با ارزش براى ثبت در تاریخ وزنه بردارى زنان به ارمغان بیاورد.

اما این پایان کار نبود و سیده الهام حسینى با انگیزه و پشتکار فوق العاده براى کسب طلاى دوضرب و مجموع روى تخته آمد.

وزنه هاى ١٢١ کیلو و ١٢٥ کیلویى با دستان قدرتمند شیردختر لرستان مهار شد؛ اگرچه او در حرکت سوم دوضرب اولین خطاى خود را ثبت کرد و نتوانست وزنه ١٢٨ کیلوگرمى را با موفقیت مهار کند.

اما همین رکوردها هم براى یک اتفاق تاریخى کافى بود و سیده الهام حسینى با ثبت رکوردهاى ١٠٢ کیلوگرم در یکضرب، ١٢٥ کیلوگرم در دوضرب و ٢٢٧ کیلوگرم در مجموع سه طلاى آسیا را در بحرین به نام ایران ضرب کرد.

هت تریک طلایى الهام حسینى هم یک اتفاق بى نظیر در تاریخ وزنه بردارى زنان ایران بود و هم او را به ستاره بى چون و چراى تیم ملى وزنه بردارى ایران در مسابقات آسیایى تبدیل کرد.